Podmínky užívání

 

Užíváním a registrací na internetovém serveru Galeriezazitku.cz dává uživatel souhlas s těmito podmínkami. Následný text představuje smluvní ujednání mezi provozovatelem Galeriezazitku.cz a uživateli, kterými jsou návštěvníci stránek, registrovaní návštěvníci stránek a registrovaní realizátoři (poskytovatelé služeb).

 

Pravidla užívání v kostce

 

• Galeriezazitku.cz je místem, které zprostředkovává nabídku a prodej služeb (obvykle nabízené formou zážitku) mezi prodávajícím (poskytovatelem služby či realizátorem zážitku) a nakupujícím. Provozovatel serveru Galeriezazitku.cz není prodejcem služeb a souvisejících produktů (např. dárkové poukazy), ani kupujícím.

 

• Registrace na Galeriezazitku.cz je zdarma.

 

• Nabídka zážitků a prezentace služeb je zdarma.

 

• Kupující, ani prodávající neplatí provozovateli serveru Galeriezazitku.cz žádný poplatek ani provizi za zprostředkování koupě. Kupující za objednané služby platí přímo prodávajícímu.

• Provozovatel serveru je nezisková organizace, jejímž cílem není vytváření zisku. Cílem projektu je podpora služeb podporující zdravý životní styl, podpora pohybových a volnočasových aktivit.

 

• Používáním tlačítek „objednat, koupit“ na Galeriezazitku.cz nedochází k uzavření kupní smlouvy mezi žádnou ze zúčastněných stran. Dochází k vytvoření objednávky mezi nakupujícím a prodávajícím a vzájemnému předání kontaktů. Uzavření kupní smlouvy a další podmínky (platba, poskytnutí služby, termín, předání dárkového poukazu, reklamaci a jiné) si dále obě strany dohodnou samostatně, vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost.

 

• Provozovatel serveru Galeriezazitku.cz neprodává žádné služby, ani zboží (např. dárkové poukazy) a není zodpovědný za nabízené služby (správnost údajů, forma prezentace, kvalita provedení, termíny, bezpečnost, technické podmínky, apod.) a není odpovědný za koupi, prodej, poskytnutí služby, reklamaci či za případné spory mezi kupujícím a prodávajícím. Provozovatel serveru Galeriezazitku.cz rovněž neodpovídá za případy, kdy se ukáže, že identita registrovaného uživatele nebyla správná. Provozovatel serveru Galeriezazitku.cz identitu prodávajících a kupujících neprověřuje.

 

• Provozovatel serveru Galeriezazitku.cz se nepodílí na obsahu nabídek, popisu služby, jeho vyobrazení a informacích o registrovaných uživatelích. Nicméně, provozovatel serveru průběžně kontroluje a před zobrazením schvaluje nabízené služby. Za případné přehlédnutí a schválení nevhodných nabídek, které porušují dobré etické mravy nebo zákony České republiky nese odpovědnost registrovaný poskytovatel služby, nikoliv provozovatel serveru Galeriezazitku.cz. Případné příspěvky a komentáře ze strany provozovatele jsou brány jako neoficiální vyjádření a není možné se na ně odkazovat v případě sporu.

 

• Uživatelé serveru Galeriezazitku.cz jsou povinni dodržovat právní řád ČR a dodržovat dobré mravy.

• Tento portál je vytvořen s cílem podporovat dobrou věc, přinášet výhody nakupujícím i prodávajícím, zlepšit prostředí v poskytování zážitků obecně a podpořit aktivity vedoucí k zdravému životnímu stylu. Chovejte se k druhým tak, jak byste si přáli, aby se ostatní chovali k vám.

 

Právní doložka

Vl. Chvoštík

(dále jen "provozovatel") na straně jedné

 

a

 

uživatel

a) návštěvník stránek a

b) registrovaný návštěvník stránek a

c) registrovaný realizátor (prodejce, poskytovatel služeb)

 

uzavírají toto smluvní ujednání, kdy provozovatel umožňuje registrovanému uživateli používat server Galeriezazitku.cz za účelem zprostředkování koupě či prodeje vlastních služeb a zboží souvisejícího (např. dárkové poukazy).

 

 

1. Podmínky užívání

 

Server Galeriezazitku.cz je veřejný a aktivit na tomto serveru se mohou účastnit fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, s výjimkou uživatelů, kterým byla provozovatelem zrušena registrace.

 

Uživatelé ani zájemci o uzavření smlouvy nemají žádný právní nárok na užívání serveru Galeriezazitku.cz nebo na uzavření smlouvy. Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popř. odstoupit od smlouvy se stávajícím uživatelem nebo omezit jeho přístup k některým službám a to i bez udání důvodu.

 

Provozovatel nijak nezaručuje udržování a uchovávání všech dat uživatelů, nepřetržitost a trvalou kontinuitu provozu.

 

Při užívání serveru Galeriezazitku.cz platí pravidla uvedená výše.

 

2. Registrace

 

Podmínkou zprostředkování prodeje služeb prostřednictvím serveru Galeriezazitku.cz je souhlas s touto smlouvou a bezplatná registrace poskytovatele služby.

 

Poskytovatel služby, který je fyzickou osobou nebo volným sdružením fyzických osob zastupovaných jednou osobou, je povinen při registraci zadat název firmy (jméno, příjmení), IČ, plnou adresu (stálou či přechodnou), e-mailovou adresu, telefonní číslo, kontaktní osobu, přihlašovací (uživatelské) jméno a heslo. Poskytovatel služby, který je právnickou osobou, uvede své obchodní jméno (název), IČ, sídlo, e-mailovou adresu, telefonní číslo, jméno a příjmení osoby, které za něj jedná, uživatelské jméno a heslo. Uživatel je povinen provozovatele serveru Galeriezazitku.cz informovat o změně kteréhokoliv z těchto údajů (opravou těchto údajů po přihlášení – odkaz „Úprava údajů“) a udržovat tyto údaje aktuální.

Uživatel (zákazník) má možnost se registrovat a využívat výhod pro registrované uživatele. Při registraci je povinen zadat jméno, příjmení, uživatelské jméno, heslo, email, telefon.

 

Provozovatel je oprávněn poskytnout prodávajícímu či kupujícímu nezbytné údaje o protistraně (aby se mohli navzájem kontaktovat a dohodnout na poskytnutí služby), včetně jeho jména a příjmení, obchodního jména (názvu), telefonního čísla, emailu, místa trvalého či přechodného pobytu, sídla.

 

Uživatelé mají přístup ke svým údajům a mohou je měnit. Uživatelé jsou také oprávněni zažádat o jejich odstranění z databáze po ukončení činnosti na serveru Galeriezazitku.cz.

 

Uživatelé jsou oprávněni vlastnit více než jeden uživatelský účet, nejsou však oprávněni těchto účtů používat k porušování této smlouvy či k získání výhody vícenásobného používání omezených funkcí (např. manipulace s účty za účelem skrývání identity, manipulativní podpoře prodeje apod.).

 

Registrace poskytovatelů zážitků provozovatel ověřuje a schvaluje. Registrace, které nejsou potvrzeny, jsou nefunkční a neplatné. Potvrzením registrace je uzavřena smlouva mezi provozovatelem serveru Galeriezazitku.cz a uživatelem.

 

Registrace je vždy vázána na konkrétního uživatele a její převod na jinou osobu není bez souhlasu provozovatele serveru povolen.

 

3. Zakázané služby a zboží

 

Je zakázáno nabízet služby a zboží, jehož nabídka, prodej, koupě či užívání je v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy. Zakázáno je zejména nabízet produkty, které neodpovídají zaměření serveru, dále služby, k nimž nemá prodávající právo je poskytovat. Zakázáno je nabízet služby a produkty, ke kterým nemá poskytovatel vlastnické právo nebo jsou dispozici vlastníka jinak omezeny, dále produkty zahrnující omamné či psychotropní látky, léky, zdravotnické potřeby, pornografii, či jinak pobuřující pornografické nebo erotické materiály, produkty, jejichž prostřednictvím dochází k porušování duševního vlastnictví (porušování práv k ochranným známkám, označení původu, nelegální rozmnoženiny autorských děl apod.), produkty určené k propagaci a šíření názorů extrémní levice či extrémní pravice, směřující k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásající národnostní, rasové, náboženské či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob.

 

Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit zakázané služby a produkty ze systému.

 

Provozovatel si také vyhrazuje právo ve výjimečných případech odstranit služby a produkty ze systému i bez udání důvodu.

 

4. OBJEDNÁVKA

 

Kupující vybírá služby od prodejců s vědomím, že Galeriezazitku.cz není prodejcem, ani poskytovatelem služeb a že jednotlivé služby nabízí realizátoři registrovaní na Galeriezazitku.cz, u nichž kupující provádí pouze objednávku a nedochází mezi žádnou stranou k uzavření kupní smlouvy. Provozovatel za nabízené a poskytované služby nijak neodpovídá.

 

Kupující bere na vědomí, že služby, které vkládá do košíku, může pocházet od více prodávajících a služby, které objednává v jedné objednávce, nemusí být akceptovány souhrně a také nemusí být dodány současně.

 

Kupující bere na vědomí, že objednávka od více prodávajících v sobě může obsahovat také více než jeden poplatek za poštovné. Celková částka služby je vždy zobrazena při finalizaci objednávky. Poštovné řeší kupující s prodávajícím po provedení objednávky.

 

Kupující bere na vědomí, že odesláním objednávky pouze informuje prodávajícího o zájmu nakoupit službu, uzavření kupní smlouvy a případné další podmínky řeší prodávající s kupujícím již dále samostatně.

 

Kupující bere na vědomí, že prodávající má právo objednávku odmítnout, nebo její část. V tomto případě hradí pouze schválenou část objednávky.

 

Kupující neplatí žádný poplatek nebo provizi za zprostředkování prodeje provozovateli. Zboží platí přímo prodejci a to dle platebních podmínek prodejce.

 

5. PRODEJ

 

5.1. Definice služeb

 

Server Galeriezazitku.cz je primárně určen k nabídce a prezentaci tzv. zážitkových služeb, které jsou zařazeny do různých kategorií na serveru Galeriezazitku.cz. Jedná se o služby, které vedou k rozvoji a podpoře zdravého životního stylu, volnočasové a pohybové aktivity a všeobecně oblíbené aktivity a koníčky.

5.2. Prodávající

 

Prodávajícím se běžně rozumí fyzická osoba nebo právnická osoba za kterou jedná fyzická osoba. Méně často se může prodejcem také rozumět volné sdružení fyzických osob (tvůrců) zastupovaných jednou osobou (tzv. Tvůrčí tým).

 

V případě, že služby nabízí Tvůrčí tým zastupovaný jednou osobou, požadujeme:

• uvedení informace, že zboží je prodáváno Tvůrčím týmem, v profilu zážitku (např.: "Jsme čtyři přátelé / maséři a vystupujeme zde pod značkou XY")

• Tvůrčí tým musí spolu úzce a dlouhodobě spolupracovat (není možné pouze přeprodávat služby od jiného prodejce nebo více jiných prodejců)

• všichni členové Tvůrčího týmu musí vědomě souhlasit se zastoupením a zástupce prodejem společných služeb na Galeriezazitku.cz pověřit

• všichni členové Tvůrčího týmu mohou nabízet konkrétní služby jen a pouze pod jedním zástupným profilem (není možné aby stejné služby jednoho nebo více členů Tvůrčího týmu nabízel jiný prodejce)

• prodejce, který Tvůrčí tým zastupuje, je povinen na požádání administrátora Galeriezazitku.cz předat kontaktní informace na další členy týmu z důvodu ověření pravidel V. II.

• osoba zastupující Tvůrčí tým, která je uvedena v osobních a fakturačních kontaktech profilu je osobou odpovědnou za prodej z hlediska zákona

Poznámka: Termín Tvůrčí tým platí pouze pro společné poskytovatele služeb (partneři, manželé, spolupracovníci) – tedy přímé realizátory, nikoliv na osoby, které služby jen přeprodávají.

 

5.3. Pravidla při umisťování služeb (zážitků)

Každá uveřejněný zážitek v prodejní části serveru musí být konkrétní službou určenou k prodeji (je zakázáno vkládat služby, jejichž poskytování se váže na další placené služby nebo zboží).

 

Prodávající nabízí služby prostřednictvím elektronického formuláře, ve kterém je povinen uvést všechny povinné položky.

 

Služby se umísťují v kategoriích, která předmětu nejlépe odpovídají. Provozovatel může nastavení kategorií libovolně upravovat a měnit.

 

Nabízené služby, jejich zobrazení a popis musí plně a co nejvěrněji popisovat skutečnost (u fotografií doporučujeme používat také doplňkové fotografie). Zobrazení služeb a jejich popis musí dostatečně informovat nakupující tak, aby byla minimalizována možnost záměny nebo mylného pocitu návštěvníků o vyobrazených službách.

 

5.4. Nepovolené služby / nepovolené údaje

Je zakázáno prodávat služby, které nejsou prodejce nebo prodejní tým (viz V. II. Prodejce) neposkytuje, nebo služby od jiného prodejce dále prodávat.

 

Je zakázáno nabízet zboží (mimo související produkty, např. Dárkové poukazy). Předmětem obchodu musí být vždy služba (poskytnutí zážitku) s přesně definovanou cenou, obsahem a parametry tak, aby mohl zákazník zboží vložit do košíku a nakoupit ji.

Je zakázáno nabízet k prodeji služby, kterými dochází k porušování autorských práv.

Je zakázáno prodávat služby, k jejichž poskytování nemá prodejce patřičná oprávnění (např. živnostenské oprávnění, rekvalifikační a akreditované kurzy, zdravotní a bezpečnostní zkoušky, atp.). Poskytovatel služby je povinen na vyžádání tyto oprávnění doložit, a to provozovateli serveru i uživatelům (zákazníkům).

 

Je zakázáno duplikovat služby nebo vytvářet uměle pozměňovat nabídku, aby byla služba zařazena do více kategorií. Jeden zážitek může být zařazen do více kategorií, pokud to jeho povaha umožňuje. Jeden poskytovatel může nabízet více zážitků.

 

Titulek, popis, ani obrázek zboží nesmí obsahovat kontaktní údaje na prodávajícího, jako např. telefonní číslo, e-mail, odkaz na webové stránky apod. (výjimku tvoří jméno a příjmení nebo umělecké jméno autora). Tyto kontaktní údaje (nebo nabádání k jejich vyhledání jinde na internetu) nesmí obsahovat ani další prvky písemného, či obrazového prodeje, jako jsou např. komentáře, diskuse, blogy, vnitřní pošta apod.

 

Titulek služby, ani její popis nesmí obsahovat žádná klíčová slova použitá za účelem manipulace výsledků vyhledávání. Jedná se především o násilně volená klíčová slova, která nemají s položkou nic společného.

 

Titulek služby, ani její popis nesmí obsahovat elementy HTML, JavaScriptu, PHP a dalších programovacích jazyků se záměrem ovlivnit obsah nebo prodejnost služby, či jinak poškodit či ohrozit funkčnost serveru Galeriezazitku.cz.

 

Je zakázáno používat fotografie, které by mohly porušovat autorská práva (např. fotografie z časopisů, fotografie, ke kterým nemá prodávající autorské právo apod.). Zodpovědnost za fotografie nese v plném rozsahu uživatel, který fotografie na server vložil.

 

V případě nutnosti použití počítačové simulace a fotomontáží nebo video montáže musí prodejce v popisu služby na tuto skutečnost upozornit (např. obrázek je ilustrativní).

Prodejce nesmí jakkoliv (vnitřní poštou, e-mailem) komunikovat se zákazníky Galeriezazitku.cz o možnosti objednávky mimo Galeriezazitku.cz (odkaz na vlastní e-shop, návod jak vyhledat vlastní e-shop) ani o možnosti prodeje skupině zákazníků bez řádné objednávky přes systém Galeriezazitku.cz.

 

5.5. Cena služeb

 

Veškeré prodávajícím uváděné ceny jsou cenami včetně DPH.

Prodejce je povinen uvést vždy plnou cenu služby a za tuto cenu služby nabízet (není povoleno podmiňovat poskytnutí služby nákupem nebo využitím dalších produktů).

 

Uvedená cena služby musí být cenou obvyklou. Není povoleno stanovovat účelově nepřiměřenou cenu služeb, např. z důvodů, aby služba byla objednána mimo server Galeriezazitku.cz nebo s cílem poškodit dobré jméno serveru Galeriezazitku.cz a jeho uživatele.

 

5.6. Úprava položek

 

Prodávající má možnost kdykoliv smazat nabízené služby, nebo požádat provozovatele o jejich skrytí na dobu neurčitou. Prodávající může také měnit a upravovat popis zážitků.

 

5.7. Objednávka, poskytnutí služby a odpovědnost

 

Prodávající je informován o zájmu kupujícího pomocí elektronické pošty Galeriezazitku.cz. Tato informace není závazná a prodávající může objednávku odmítnout.

 

Prodávající může, po přijetí oznámení o objednávce, přijmout jen část objednávky.

 

Přijetím objednávky uzavírají obě smluvní strany (kupující a prodávající) Kupní smlouvu (nákup na dálku) dle platných zákonů České republiky.

 

Prodávající se zavazuje po přijetí objednávky provést její potvrzení, a to bez zbytečného odkladu a potvrdit kupujícímu všechny důležité informace k řádnému poskytnutí služby. Na platbě a dalších podmínkách (např. zaslání dárkového poukazu, termín realizace, technické podmínky) se dohodne prodávající a kupující samostatně, na základě zaslaných kontaktů.

Poskytovatel služby (prodejce) se zavazuje poskytnout službu v co nejlepší kvalitě, řádně a včas (dle dohody se zákazníkem). Poskytovatel služby (prodejce) se zavazuje provést službu v souladu s veškerými příslušnými právními i ostatními předpisy a normami vztahujícími se k provádění služby, zejména v oblasti bezpečnosti, hygieny, požární ochrany, životního prostředí apod.

Poskytovatel služby (prodejce) je 100% odpovědný za realizaci služby, dodržování bezpečnostních podmínek a předpisů a sám nese všechny důsledky spojené s porušením zákonů České republiky.

Poskytovatel služby (prodejce) odpovídá zákazníkům i provozovateli (např. poškozením dobrého jména) za vady provedené služby a škody způsobené při provedení služby nebo v důsledku provedení služby a dále za škody způsobené porušením závazků z této smlouvy nebo zákonných závazků prodejce.

 

Důrazně doporučujeme, aby poskytovatelé služeb měli platně uzavřenou pojistnou smlouvu k pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou podnikatelskou činností.

 

Server Galeriezazitku.cz není povinen řešit případné spory mezi prodávajícím a kupujícím a reklamaci služeb.

 

Poskytovatel služby (prodejce) tímto prohlašuje, že si je vědom, že je odpovědný za řádné poskytnutí služeb nabízených prostřednictvím tohoto portálu zákazníkům.

 

6. DALŠÍ PRAVIDLA PRO NEPRODEJNÍ SEKCE

 

Je zakázáno uveřejňování přímých osobních údajů (adresa, telefonní číslo, e-mail, web, odkazy na facebook nebo fotogalerie apod.) v komentářích, diskusích, klubech, vnitřní poštou a v dalších komunitních prvcích serveru (i budoucích) nebo vybízet či záměrně umožňovat jejich dohledání. Výjimkou z tohoto pravidla je uveřejnění jména a příjmení poskytovatele služby případně jeho umělecké jméno.

 

Je zakázáno vkládat jakékoliv reklamní upozornění či webové odkazy s reklamním charakterem, s výjimkou podpory vlastních zážitků na Galeriezazitku.cz (nejsou dovoleny odkazy vedoucí mimo Galeriezazitku.cz).

 

Je zakázáno vyvíjet aktivitu, která by mohla být klasifikována jako nevyžádaná pošta (spam). Tedy například zasílat opakované či hromadné reklamní nebo obtěžující informace vnitřní poštou, umisťovat opakované či hromadné reklamní nebo obtěžující informace v diskusích nebo komentářích.

 

Je zakázáno vytvářet aktivity, které by mohly být označeny za nekalou soutěž (např. registrace už. jména, které by mohlo případnou záměnou poškodit původního prodejce, komunikovat či nabízet služby s cílem zaměnit identitu prodejce či služeb apod.)

 

Je zakázáno, pomocí komunitních prvků serveru (diskuse, komentáře, pošta), veřejně podrývat autoritu provozovatele či svým chováním jinak vyjadřovat svoji neloajalitu vůči provozovateli i partnerům serveru Galeriezazitku.cze.

 

Je zakázáno veřejně poškozovat či napadat prodejce a nakupující. V případě sporů doporučujeme řešení vzájemnou dohodou nebo kontaktováním provozovatele. Provozovatel nijak neodpovídá za případné spory.

 

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Uživatel je povinen uvádět pravdivé údaje. Provozovatel chrání veškeré informace zaslané při registraci uživatelem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a je oprávněn je poskytnout pouze za níže uvedených podmínek. Uživatel souhlasí s tím, aby provozovatel vedl údaje, které mu při registraci poskytne a to v souvislosti s provozem a rozvojem serveru Galeriezazitku.cz, včetně poskytnutí údajů (jméno, email) třetím stranám, především registrovaným uživatelům a partnerům serveru pro vlastní marketingové účely. Bez výslovného souhlasu uživatele nebudeme prodávat, převádět ani poskytovat osobní údaje třetím stranám, nebude-li to nutné ke splnění požadavku uživatele nebo k souvisejícímu účelu; nikdy nebudeme prodávat, převádět ani poskytovat osobní údaje třetím stranám pro jejich marketingové účely. Prodejce výslovně souhlasí s tím, aby jeho údaje a to jméno a příjmení, obchodní jméno, název, telefonní číslo, email, místo trvalého či přechodného pobytu, sídlo, byly provozovatelem poskytnuty uživatelům - kupujícím, kteří o koupi služeb projeví zájem, a uživatelům - prodávajícím, o jejichž nabízené zboží projeví uživatel jako kupující zájem. Dále uživatel výslovně souhlasí s tím, aby tyto údaje byly poskytnuty provozovatelem v případě reklamace a stížnosti na neposkytnuté služby a v případech, kdy je provozovatel povinen tyto údaje poskytnout na základě zákona.

 

Poskytnuté údaje je oprávněn uživatel užít pouze za účelem, pro který byly v jednotlivých případech poskytnuty, tedy k nákupu či prodeji služeb prostřednictvím serveru Galeriezazitku.cz, jeho reklamaci či stížnosti na neposkytnutí služby, sporech vyvolaných v souvislosti s nákupem a prodejem služeb a zavazuje se tyto údaje dále žádným způsobem nevyužívat či jinak zpracovávat.

 

8. SVOLENÍ K UŽITÍ FOTOGRAFIÍ

 

Vložením fotografií dává prodávající provozovateli práva a souhlas k užití fotografií vložených služeb k propagačním účelům serveru Galerieazazitku.cz a to za účelem popularizace serveru Galeriezazitku.cz. Souhlasí také s tím, aby server Galeriezazitku.cz postoupil fotografie třetím osobám (například novinám, časopisům, internetovým serverům apod.) za účelem popularizace serveru Galeriezazitku.cz.

 

Provozovatel se pokusí zajistit, aby každá takto použitá fotografie nebo soubor fotografií, byl označen logem Galeriezazitku.cz nebo označením www.galeriezazitku.cz, aby bylo zřejmé, že se jedná o zážitek nabízený na Galeriezazitku.cz

 

Provozovatel se zavazuje, že fotografie uživatelů nepoužije k jiným účelům, než je popularizace či propagace serveru a že ve stejném duchu bude jednat i s třetími stranami.

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit okamžitě tuto smlouvu s uživateli, kteří nedodržují pravidla serveru Galeriezazitku.cz, nejsou ochotni spolupracovat při řešení standardních či výjimečných situací s vedením serveru Galeriezazitku.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit okamžitě smlouvu s uživateli i bez udání důvodu.

 

Objednatel je oprávněn kdykoliv ukončit členství poskytovateli služeb, a to v případě, že zjistí nebo má důvodné podezření, že jím nabízená služba či její část není poskytována řádně, tj. je prováděna nekvalitně, neúplně, v rozporu s právními předpisy apod.

Smlouva uzavřená podle těchto podmínek se řídí právním řádem České republiky. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu poskytování kterékoliv ze služeb, jakož i těchto podmínek, a to bez předchozího upozornění.

 

Jakékoliv napodobování grafického ztvárnění serveru Galeriezazitku.cz a vytvořených databází je zakázáno.

 

Smlouvu je možno ukončit výpovědí, učiněnou formou odhlášení ze strany uživatele. Ta je ukončena okamžikem projevení vůle a doručením provozovateli.